25.11.2010

Life coaching - Relacje w równowadze


Life coaching - Relacje w równowadze
red. Katarzyna Ramirez-Cyzio

ISBN 978-83-928098-8-3
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
Life coaching menedżera. Self coaching. Sport w life coachingu. Coaching w nurcie poznawczo-behawioralnym: podstawowe założenia i model pracy. Pani Terapia i Pan Coaching, czy to małżeństwo może się udać? Coaching par w świetle psychologii miłości. Kochaj siebie. Związki, czyli całe prawdzie życie. Niebo razem.

Kilka słów z okładki książki:
Książka, którą trzymacie Państwo w ręku nie ma aspiracji wyczerpania tematu ani, tym bardziej, bycia przewodnikiem po Life coachingu - to tylko początek rozmowy na ten temat, to próba spojrzenia z szerokiej perspektywy na obszar stosunkowo w Polsce nowy, jeszcze nieuporządkowany. I tak, jak temat ten rozwija się w różne kierunki, w różnym stylu - tak właśnie zaprojektowaliśmy tę książkę. Mając doświadczenie w business coachingu widzimy, że trzeba spojrzeć na temat równowagi w życiu bardzo szeroko, że nie można oddzielić sfery zawodowej od osobistej. Tempo życia, ilość informacji, zadań, koniecznych do załatwienia spraw, ciekawych miejsc do odkrycia, to wszystko sprawia, że rzadko zadajemy sobie pytanie "Po co?"

26.10.2010

Czym (nie) jest coaching?


Czym (nie) jest coaching?
Prawdy i mity o coachingu
Sylwia Monostori, Katarzyna Rybczyńska, Monika Zubrzycka-Nowak

ISBN 978-83-7489-288-9
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2010
Wydanie I
Stron 148

Spis treści (tematy główne):
Kozioł ofiarny na dywaniku u szefa. Coaching to nie krytyka ani wytykanie błędów. Coaching to nie pouczanie ani "wymądrzanie się". Coaching to nie instruktaż. Coaching to nie szkolne nauczanie. Coaching to nie trenowanie. Coaching to nie konsulting. Coaching to nie doradztwo. Coaching to nie terapia. Coaching to nie schlebianie. Coaching to nie umacnianie egoizmu ani narcyzmu. Postawa coacha. Tematy na coaching. Jak wybrać właściwego coacha. Na dobre zakończenie.

Kilka słów z okładki książki:
Intrygujące, budzące ciekawość, nieco tajemnicze i od pewnego czasu bardzo modne słowo - coaching. Pojawiło się w naszym języku jako próba opisania czegoś odmiennego od już istniejących sposobów oddziaływania na drugiego człowieka. W miarę powstawania w Polsce kolejnych szkół coachingu pojęcie to zaczęło ewoluować i nabierać nowego znaczenia, wyrażając określoną postawę życiową, podejście do drugiego człowieka i formę wspierania go - inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting. Autorki, odwołując się do wielu przykładów z własnej praktyki, pokazują, dlaczego coaching jest wyjątkowo piękną metodą współpracy - niezwykle inspirującą i rozwijającą tego, kto się jej poddaje. W niniejszej książce znajdziesz rzetelną wiedzę i ogromne doświadczenie przedstawione lekko i z ogromnym poczuciem humoru.

20.10.2010

Coaching kadry kierowniczej


Coaching kadry kierowniczej
Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter

ISBN 978-83-01-16395-2
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 182

Spis treści (tematy główne):
Przegląd i wprowadzenie. Czym jest coaching kadry kierowniczej? Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Budowanie dobrego kontaktu. Uważne słuchanie. Kreatywne stawianie pytań. Udzielanie skutecznych informacji zwrotnych. Precyzowanie celu. Intuicja. Indywidualność. Model Coachingu Achieve - systematyczna koncepcja skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Ocena aktualnej sytuacji. Kreatywne generowanie alternatyw - burza mózgów. Sprecyzowanie celu. Inicjowanie opcji. Ewaluacja opcji. Planowanie niezbędnych działań. Zachęta do działania. Ogólne zasady stosowania modelu Coachingu Achieve. Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej w kontekście modelu. Mierzenie skuteczności coachingu kadry kierowniczej. Kierunki i perspektywy na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej, czyli executive coaching, to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Organizacja, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie w taki sposób, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Autorzy opracowali problematykę executive coachingu z perspektywy trenera. Przedstawili modelowy sposób postępowania (Achieve Coaching Model) oparty na 7 kluczowych kompetencjach coacha (tj.: umiejętność słuchania, zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, jasnego określania celu) i 7-etapowej procedurze realizacji coachingu. Wskazanie podstawowych kompetencji zawodowych wymaganych w pracy coacha przekonuje czytelnika, że wbrew obiegowym opiniom nie każdy może być trenerem, co ma duże znaczenie w dobie budowania tożsamości tego zawodu. Książka zawiera liczne przykłady oraz spis popularnych narzędzi psychometrycznych i ich zastosowanie, co ułatwi osobom pracującym w obszarze coachingu planowanie scenariuszy własnych programów i sesji. Może także służyć menedżerom jako źródło informacji przydatnych do oceny pracy coachów. Książka jest adresowana do: praktyków - specjalistów z działów HR, doradców personalnych; terapeutów, osób zajmujących się zawodowo coachingiem; studentów studiów społecznych, szczególnie psychologii i pedagogiki; czytelników zainteresowanych formami pomocy edukacyjnej osobom dorosłym.

15.10.2010

Psychologia coachingu


Psychologia coachingu
Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain

ISBN 978-83-01-16381-5
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 297

Spis treści (tematy główne):
Czas dojrzewania: coaching, mentoring i psychologia pozytywna. Filozofia i psychologia w coachingu i mentoringu: teoria procesów uczenia się. Definicje: psychologia coachingu, coaching, mentoring i uczenie się. Rola coachingu i mentoringu w powstawaniu uczącej się organizacji i uczącej się wspólnoty. Uniwersalna struktura odpowiadająca potrzebom coachingu i mentoringu w zróżnicowanym środowisku międzykulturowym. Metody i narzędzia. Nieustający rozwój, zasoby przydatne do nauki i ćwiczenia praktyczne. Analiza przykładów. Ewaluacja. Wnioski, dyskusja i zadania na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Pierwszy podręcznik dotyczący psychologii coachingu, który - łącząc różne teorie psychologiczne - tworzy bazę dla coachingu, mentoringu i uczenia się. Autorzy, prezentując najnowsze tendencje w myśleniu, badaniach i osiągnięciach psychologii coachingu, pokazują, jak indywidualni użytkownicy i organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Przedstawione w książce przykłady praktycznych rozwiązań opierają się na elementach międzykulturowych, dzięki czemu mają wymiar uniwersalny i znajdują zastosowanie w różnych środowiskach. Omówione zostały tu także kwestie skuteczności stosowania wiedzy psychologicznej w coachingu, mentoringu i uczeniu się, wartości coachingu dla przedsiębiorstwa oraz zagadnienia dotyczące etyki i kompetencji osób prowadzących coaching.

15.07.2010

Coaching oparty na wiedzy


Coaching oparty na wiedzy
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych
Patrycja Łychmus

ISBN 978-83-255-1533-1
Wydawnictwo C.H. Beck
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 144

Spis treści (tematy główne):
Coaching oparty na wiedzy. Istota coachingu opartego na wiedzy. Model coachingu opartego na wiedzy. Możliwości wykorzystania coachingu opartego na wiedzy podczas treningów kierowniczych. Treningi kierownicze z perspektywy konwersji wiedzy. Metody-techniki treningowe. Organizacja treningu. Kreowanie i transfer wiedzy w treningach kierowniczych. Rola trenera. Relacje trener-uczestnicy treningu. Warunki skutecznego coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Efektywne komunikowanie się. Tworzenie pól treningowych. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Budowanie zaufania. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań defensywnych. Procedury i modele coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Trening antystresowy. Trening decyzyjny. Trening asertywności.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ukazuje możliwości wykorzystania metody coachingu do transferu wiedzy podczas treningów kierowniczych. Poza wywodem teoretycznym zawiera wskazówki praktyczne dotyczące coachingu opartego na wiedzy w różnych typach treningów (m.in. relaksacyjnym, interpersonalnym, decyzyjnym, negocjacji, zdrowotnym, asertywności, twórczości oraz antystresowym). Ta część pracy jest rezultatem prowadzonych przez Autorkę badań empirycznych oraz jej doświadczeń praktycznych. W książce przedstawiono między innymi: istotę i model coachingu opartego na wiedzy oraz możliwości jego wykorzystania w treningach kierowniczych; metody i techniki treningowe z perspektywy transferu wiedzy; warunki skuteczności coachingu opartego na wiedzy; procedury i modele coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Publikacja kierowana jest do wykładowców szkół wyższych, specjalizujących się w obszarze doskonalenia kadr i ich studentów, słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania, coachów, trenerów i szkoleniowców pragnących poszerzyć swój warsztat pracy oraz menedżerów zainteresowanych rozwojem zawodowym zarówno własnym, jak i podwładnych.

10.06.2010

Coaching krok po kroku


Coaching krok po kroku
Tom II - Misja: osiąganie mistrzostwa w coachingu
Marilyn Atkinson, Rae T. Chois

ISBN 978-83-928098-7-6
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 213

Spis treści (tematy główne):
Budowanie porozumienia w celu nawiązania relacji. "Brzmienie" potężnego słuchania. Zadawanie pytań a narzucanie swojego zdania: obszar wolny od rad. Odkręcanie kurka: magia otwartych pytań. Tajemne tony transformacji. Moc ujmowania w ramę i moc zaangażowania. Zawieranie umowy: ustalanie tematu rozmowy. Cztery podstawowe pytania w coachingu. Projektowanie marzenia: rama celu. Wewnętrzna zgodność z logicznymi poziomami. Zdumiewająca łaska: podejmowanie działania i zakończenie rozmowy. Współrozmówca - wgląd w samego siebie. Przegląd transformacyjnych rozmów coacha zorientowanego na rozwiązanie.

Kilka słów z okładki książki:
Poza ruchami religijnymi i politycznymi istnieje obecnie na świecie jeden poważny ruch na rzecz rozwoju ludzkiego - coaching. Trzy książki z cyklu "Sztuka i nauka coachingu" docierają do samego sedna tego zjawiska. Pokazują, dlaczego coaching zdobywa popularność i proponuje procesy, które umożliwiają poznanie potęgi i metodologii rozmów transformacyjnych. "Coaching krok po kroku", mowa o praktyce i metodologiach rozmów coachingowych, które uczą, jak dochodzi do owych uskrzydlających rozmów, które inspirują i dają nam większą kontrolę nad życiem.

08.06.2010

Coaching koaktywny


Coaching koaktywny
Umiejętności wspierające sukces klienta
Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Philip Sandahl, Laura Whitworth

ISBN 978-83-264-0431-3
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 283

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu koaktywnego. Model coachingu koaktywnego. Relacja w coachingu koaktywnym. Konteksty coachingu koaktywnego. Słuchanie. Intuicja. Ciekawość. Pobudzanie i pogłębianie. Zarządzanie sobą. Zasady coachingu koaktywnego i użyteczne praktyki. Spełnienie klienta. Balans klienta. Proces klienta. Integracja, zastosowanie, wizja. Zestaw narzędzi coacha. Wpływ coachingu koaktywnego na organizacje. Coaching zespołu, organizacji albo relacji. Zasady etyczne profesjonalnego coacha.

Kilka słów z okładki książki:
Autorzy "Coachingu koaktywnego" wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany, i uczą, jak można go uruchomić poprzez budowanie partnerskich relacji. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym wieść satysfakcjonujące życie oraz w pełni realizować swój potencjał w ramach organizacji. W niniejszej książce pionierzy profesjonalnego coachingu przedstawiają model relacji coachingowej dostosowany do zapotrzebowania współczesnych klientów. Opisują umiejętności pozwalające stworzyć posiadającą moc relację, w której klient jest zachęcony do odkrywania i realizowania swojego życiowego celu. Poza przekonującymi analizami wpływu poszczególnych kompetencji na skuteczność coachingu i zaangażowanie klienta książka zawiera m.in.: przykłady rozmów na sesjach coachingowych, zaczerpnięte z doświadczenia autorów w pracy z tysiącami przyszłych coachów i klientów w różnych krajach; zestaw narzędzi coacha, obejmujący przydatne ćwiczenia, kwestionariusze, formularze i listy kontrolne; informacje na temat coachingu prowadzonego dla zespołów i innych systemów relacji; uaktualnioną terminologię.

27.05.2010

Menedżer coachem


Menedżer coachem
Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty
Olga Rzycka
współpraca Wiesław Porosło

ISBN 978-83-7526-705-1
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Kraków 2010
Wydanie I
Stron 312

Spis treści (tematy główne):
Grunt. Poglądowe wprowadzenie. Miejsce coachingu we współczesnym świecie biznesu. Fundamenty. Menedżer i coach. Człowiek. Zmiana. SFA - koncentracja na rozwiązaniach. Dialog. Filary. Relacja. Zaufanie. Przekonania. Emocje i motywacja. Narzędzia. Dach. Proces coachingu. Zagrożenia i wyzwania dla menedżerów stosujących coaching. Rady praktyków. Wskazówki na drogę.

Kilka słów z okładki książki:
Głównym celem tej książki jest pokazanie, jak użytecznym, jednak w praktyce menedżerskiej niedocenianym narzędziem pozostaje rozmowa. Czytelnicy dowiedzą się z niej, jak powinny wyglądać konstruktywne rozmowy z pracownikami oraz jak wiele może zmienić coaching i związane z nim umiejętności. Autorzy zachęcają do refleksji nad coachingowym stylem zarządzania, w którym podstawowym sposobem rozwiązywania problemów jest dialog oparty na partnerskich relacjach. Umiejętność rozmawiania, budowania kultury dialogu, kultury opartej na wzajemnym szacunku, docenianiu i zaufaniu, stanowi bowiem najważniejszy atrybut współczesnego lidera. Książka składa się z czterech części - Grunt, Fundamenty, Filary, Dach - stanowiących metaforyczne nawiązanie do procesu wznoszenia budowli. Udzielono w niej odpowiedzi na następujące pytania: Jak lepiej radzić sobie z codziennymi zadaniami? Jak skuteczniej pracować z ludźmi? Jak uczynić pracowników współodpowiedzialnymi za pomyślność firmy? Jak wykorzystać ich talenty i wiedzę oraz skłonić do rozwoju? Jak pozwolić pracownikom na więcej autonomii, nie tracąc przy tym kontroli ani autorytetu? Dlaczego coaching jest obecnie tak popularny? W czym pomaga postawa menedżera-coacha? Co można zyskać, ucząc się coachingu? Publikacja jest wynikiem kilkuletniej pracy autorów z menedżerami różnych szczebli polskich firm. Stanowi także efekt przemyśleń dotyczących zwiększenia efektywności i satysfakcji z pracy.

26.05.2010

Coaching biznesowy


Coaching biznesowy
Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR
Carol Wilson

ISBN 978-83-61732-96-9
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 328

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu: o tym jak, kto, kiedy i gdzie, czyli coaching biznesowy i przywództwo. Czym jest coaching. Techniki coachingowe. Modele coachingowe. Proces coachingu. Trening coacha. Własna działalność coachingowa. Jak stworzyć kulturę coachingu. Coaching zaawansowany: narzędzia, modele i międzynarodowe strudia przypadków. Narzędzia w coachingu. Studia przypadków. Pytania budujące świadomość. Arkusze robocze. Wzory umów o świadczenie usług coachingowych. Ewaluacja coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Skuteczny coaching może pomóc ludziom i organizacjom osiągnąć ich pełny potencjał, zmierzyć się z wyzwaniami i osiągnąć określone cele. Coaching prowadzi do osobistego i zawodowego rozwoju, poprawia wydajność, wyniki, zwiększa poziom motywacji, a także przyczynia się do wzmocnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. "Coaching biznesowy" jest książką cenną zarówno jako wprowadzenie do coachingu dla osób rozważających zdobycie zawodu coacha lub podjęcie współpracy z coachem, prywatnie bądź zawodowo, jak i źródło odniesienia dla doświadczonych coachów. Jest to praktyczny przewodnik, odpowiadający na pytania: "Co?" i "Jak?" w odniesieniu do coachingu. Podejmuje szereg tematów zarówno z perspektywy osobistej, jak i z perspektywy organizacji oraz wyjaśnia strukturę relacji coachingowej. Książka stanowi kompendium wiedzy o technikach, a także o tych najbardziej znanych i tych najświeższych modelach i narzędziach coachingowych. Zawiera cenne wskazówki dotyczące szkoleń dla coachów, prowadzenia własnej działalności coachingowej oraz planowania sesji coachingowej. Uzupełniona o arkusze robocze, ćwiczenia, formularze oceny efektywności coachingu oraz międzynarodowe studia przypadków, książka ta stanowi kompletne źródło wiedzy o coachingu ukierunkowanym na poprawę efektywności.

24.05.2010

Coaching inteligencji emocjonalnej


Coaching inteligencji emocjonalnej
Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson

ISBN 978-83-264-0057-5
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 269

Spis treści (tematy główne):
Czym jest inteligencja emocjonalna? Czym jest coaching? Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla coachingu. Szybka droga do wydajności i rentowności. Udoskonalanie inteligencji emocjonalnej. Zrozumieć i wykorzystać w praktyce wartości, przekonania i nastawienia. Podstawowe umiejętności coacha. Cele - od wartości do działania. Podstawowe narzędzia coacha. Etyka i najlepsze praktyki coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching i inteligencja emocjonalna to dwa pojęcia, które robią zawrotną karierę. Razem tworzą nową jakość: wyjątkową metodę rozwoju osobistego. "Coaching inteligencji emocjonalnej" zawiera liczne wskazówki pozwalające stosować je w celu doskonalenia własnych umiejętności lub kierowania rozwojem innych. Lektura tej książki pozwala m.in. spojrzeć z nowej perspektywy na metody rozwoju osobistego; zwiększyć swoją świadomość i odpowiedzialność; rozwinąć umiejętności prowadzenia coachingu dla innych osób (np. podwładnych); poznać skuteczne sposoby rozpoznawania emocji i zarządzania nimi; zidentyfikować i - w razie potrzeby - skorygować swoją postawę życiową; nauczyć się wyznaczać cele, których osiąganie daje prawdziwą satysfakcję.

01.04.2010

Coaching, czyli wspieranie rozwoju


Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników
99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu
Jutta Kreyenberg

ISBN 978-83-61655-34-3
Wydawnictwo BC.edu
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 179

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu. Mapa coachingowej dżungli - od kariery po coaching szczęścia. Warunki ramowe dla coachingu kadry kierowniczej. Kształtowanie procesu coachingowego. Skrzynka narzędziowa - skuteczne interwencje coachingowe. Uwaga! Pułapka! - co sprawia, że coaching ponosi klęskę. Zapewnienie sukcesu coachingu. Coaching indywidualny z punktu widzenia coachee. Autocoaching lub syndrom Münchhausena. Coaching zespołowy - gdy klientem staje się team.

Kilka słów z okładki książki:
Poszukujecie kryteriów, które powiedzą wam, czy możecie sami prowadzić coaching pracowników, czy musicie sięgnąć po pomoc profesjonalnego coacha? A może zastanawiacie się, czy sami nie powinniście poddać się temu procesowi? Coaching często postrzega się nieomal jako cudowną broń pomocną w rozwoju osobistym. Jednak co rzeczywiście kryje się pod tym pojęciem? Książka "Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. 99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu" w sposób praktyczny pokaże wam - jako menedżerom prowadzącym coaching - jak wyjaśnić warunki ramowe coachingu pracowników i skutecznie kształtować ten proces. Poznacie użyteczne i skuteczne metody, nauczycie się pomocnych interwencji oraz dowiecie się, jak unikać pułapek i zapewnić sukces działań w ramach coachingu. Temat naświetlono z perspektywy różnych ról: menedżera będącego trenerem swoich pracowników, zleceniodawcy coachingu oraz samego coachee (osoby poddawanej coachingowi).

07.01.2010

Trener bez maski


Trener bez maski
O coachingu biznesowym w prostych słowach
David Taylor

ISBN 978-83-7601-582-8
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 261

Spis treści (tematy główne):
Podróż pierwsza: coaching z nowej, twojej perspektywy. Ty, tutaj, teraz. Oczywisty sekret. Kontrakt, decyzja i codzienność. Hit czy mit? Podróż druga: autocoaching - jak samemu zastosować algorytm. Wiedz, dokąd chcesz dojść. Wiedz, gdzie jesteś teraz. Wiedz, co trzeba zrobić, żeby dotrzeć do celu. Zrób to! Podróż trzecia: twoje relacje coachingowe. Znaleźć trenera dla siebie. Ty jako trener. Coaching osób na wyższych stanowiskach. Jeden zespół, jedna wizja. Podróż czwarta: bądźcie prawdziwą organizacją. Przyszłość - inna niż kiedyś. Nowa era biznesu - plan nadziei. Dziesięć wyzwań, tysiąc możliwości. Perspektywy. Podróż piąta: coaching świata. Odwieczne pytanie życia. 21 dni. Zaczyna się. Odpowiedź brzmi "tak". A jak brzmi pytanie? Podróż szósta: spełniając obietnicę kilku pierwszych sekund twojego życia. Podróż Hazel.

Kilka słów z okładki książki:
Trener bez maski jest książką kierowaną do liderów biznesu, trenerów, specjalistów HR, konsultantów, którzy na co dzień wykorzystują coaching. Autor zaprasza do odbycia wraz z nim sześciu podróży, w czasie których czytelnik będzie mógł odnaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania: Czym jest coaching? Jak znaleźć odpowiedniego trenera? Czym jest autocoaching? Jaką rolę może odgrywać coaching w budowaniu relacji z ludźmi? Jakie znaczenie ma coaching w życiu zawodowym i prywatnym? David Taylor nie napisał tej książki, by skłonić do myślenia, lecz by zainspirować do skutecznego działania. Sugeruje, by przestać myśleć "mogę to zrobić" i zacząć myśleć "robię to". Za pomocą konkretnych przykładów i przypowieści pokazuje, jak odrzucić to, co hamuje naszą aktywność, a także jak osiągnąć sukces oraz powtarzalne i trwałe korzyści finansowe. Coaching bez maski koncentruje się na tym, jak zawsze być sobą i na co dzień spełniać swoje marzenia.

05.01.2010

Coaching


Coaching. Podstawy umiejętności
Jenny Rogers

ISBN 978-83-7489-263-6
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Gdańsk 2010
Wydanie I
Stron 312

Spis treści (tematy główne):
Czym jest coaching? Budowanie zaufania: podstawowe wartości i techniki. Niełatwy choć prosty język coachingu. Ocena sytuacji: zdobywanie wiedzy o sobie. Wybieranie przyszłości: ustalenie celów. Przeprowadzanie klienta przez zmiany. Jak zapewnić odpowiednie tempo i zainteresowanie podczas sesji. Profesjonalizm. Sedno coachingu: relacja pomiędzy coachem a klientem. 

Kilka słów z okładki książki:
Czym jest coaching? Czym różni się od psychiatrii, psychoterapii, poradnictwa psychologicznego czy mentoringu? Jak być efektywnym coachem? Autorka przedstawia podstawowe zasady coachingu, podaje praktyczne przykłady rozwiązywania różnych problemów, jakie pojawiają się w relacji klient-coach oraz opisuje studia przypadków z własnej praktyki. Dzięki tej książce rozwiniesz umiejętności niezbędne do tego, by być dobrym coachem.