26.10.2010

Czym (nie) jest coaching?


Czym (nie) jest coaching?
Prawdy i mity o coachingu
Sylwia Monostori, Katarzyna Rybczyńska, Monika Zubrzycka-Nowak

ISBN 978-83-7489-288-9
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2010
Wydanie I
Stron 148

Spis treści (tematy główne):
Kozioł ofiarny na dywaniku u szefa. Coaching to nie krytyka ani wytykanie błędów. Coaching to nie pouczanie ani "wymądrzanie się". Coaching to nie instruktaż. Coaching to nie szkolne nauczanie. Coaching to nie trenowanie. Coaching to nie konsulting. Coaching to nie doradztwo. Coaching to nie terapia. Coaching to nie schlebianie. Coaching to nie umacnianie egoizmu ani narcyzmu. Postawa coacha. Tematy na coaching. Jak wybrać właściwego coacha. Na dobre zakończenie.

Kilka słów z okładki książki:
Intrygujące, budzące ciekawość, nieco tajemnicze i od pewnego czasu bardzo modne słowo - coaching. Pojawiło się w naszym języku jako próba opisania czegoś odmiennego od już istniejących sposobów oddziaływania na drugiego człowieka. W miarę powstawania w Polsce kolejnych szkół coachingu pojęcie to zaczęło ewoluować i nabierać nowego znaczenia, wyrażając określoną postawę życiową, podejście do drugiego człowieka i formę wspierania go - inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting. Autorki, odwołując się do wielu przykładów z własnej praktyki, pokazują, dlaczego coaching jest wyjątkowo piękną metodą współpracy - niezwykle inspirującą i rozwijającą tego, kto się jej poddaje. W niniejszej książce znajdziesz rzetelną wiedzę i ogromne doświadczenie przedstawione lekko i z ogromnym poczuciem humoru.

20.10.2010

Coaching kadry kierowniczej


Coaching kadry kierowniczej
Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter

ISBN 978-83-01-16395-2
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 182

Spis treści (tematy główne):
Przegląd i wprowadzenie. Czym jest coaching kadry kierowniczej? Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Budowanie dobrego kontaktu. Uważne słuchanie. Kreatywne stawianie pytań. Udzielanie skutecznych informacji zwrotnych. Precyzowanie celu. Intuicja. Indywidualność. Model Coachingu Achieve - systematyczna koncepcja skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Ocena aktualnej sytuacji. Kreatywne generowanie alternatyw - burza mózgów. Sprecyzowanie celu. Inicjowanie opcji. Ewaluacja opcji. Planowanie niezbędnych działań. Zachęta do działania. Ogólne zasady stosowania modelu Coachingu Achieve. Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej w kontekście modelu. Mierzenie skuteczności coachingu kadry kierowniczej. Kierunki i perspektywy na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej, czyli executive coaching, to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Organizacja, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie w taki sposób, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Autorzy opracowali problematykę executive coachingu z perspektywy trenera. Przedstawili modelowy sposób postępowania (Achieve Coaching Model) oparty na 7 kluczowych kompetencjach coacha (tj.: umiejętność słuchania, zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, jasnego określania celu) i 7-etapowej procedurze realizacji coachingu. Wskazanie podstawowych kompetencji zawodowych wymaganych w pracy coacha przekonuje czytelnika, że wbrew obiegowym opiniom nie każdy może być trenerem, co ma duże znaczenie w dobie budowania tożsamości tego zawodu. Książka zawiera liczne przykłady oraz spis popularnych narzędzi psychometrycznych i ich zastosowanie, co ułatwi osobom pracującym w obszarze coachingu planowanie scenariuszy własnych programów i sesji. Może także służyć menedżerom jako źródło informacji przydatnych do oceny pracy coachów. Książka jest adresowana do: praktyków - specjalistów z działów HR, doradców personalnych; terapeutów, osób zajmujących się zawodowo coachingiem; studentów studiów społecznych, szczególnie psychologii i pedagogiki; czytelników zainteresowanych formami pomocy edukacyjnej osobom dorosłym.

15.10.2010

Psychologia coachingu


Psychologia coachingu
Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain

ISBN 978-83-01-16381-5
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 297

Spis treści (tematy główne):
Czas dojrzewania: coaching, mentoring i psychologia pozytywna. Filozofia i psychologia w coachingu i mentoringu: teoria procesów uczenia się. Definicje: psychologia coachingu, coaching, mentoring i uczenie się. Rola coachingu i mentoringu w powstawaniu uczącej się organizacji i uczącej się wspólnoty. Uniwersalna struktura odpowiadająca potrzebom coachingu i mentoringu w zróżnicowanym środowisku międzykulturowym. Metody i narzędzia. Nieustający rozwój, zasoby przydatne do nauki i ćwiczenia praktyczne. Analiza przykładów. Ewaluacja. Wnioski, dyskusja i zadania na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Pierwszy podręcznik dotyczący psychologii coachingu, który - łącząc różne teorie psychologiczne - tworzy bazę dla coachingu, mentoringu i uczenia się. Autorzy, prezentując najnowsze tendencje w myśleniu, badaniach i osiągnięciach psychologii coachingu, pokazują, jak indywidualni użytkownicy i organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Przedstawione w książce przykłady praktycznych rozwiązań opierają się na elementach międzykulturowych, dzięki czemu mają wymiar uniwersalny i znajdują zastosowanie w różnych środowiskach. Omówione zostały tu także kwestie skuteczności stosowania wiedzy psychologicznej w coachingu, mentoringu i uczeniu się, wartości coachingu dla przedsiębiorstwa oraz zagadnienia dotyczące etyki i kompetencji osób prowadzących coaching.