30.11.2017

Coaching grupowy


Coaching grupowy
Praktyczny podręcznik dla liderów, trenerów, doradców i nauczycieli
Michał Bloch, Joanna Grela, Rafał Szewczak

ISBN 978-83-63566-90-6
Wydawnictwo Słowa i Myśli
Lublin 2017
Wydanie I
Stron 264

Spis treści (tematy główne):
Coaching grupowy jako metoda rozwojowa. Istota i zastosowanie coachingu grupowego. Warunki i specyfika coachingu grupowego. Zastosowania coachingu grupowego. Inspiracje do dalszego rozwoju. Kompetencje coacha grupowego. Słuchanie. Zadawanie pytań. Odzwierciedlanie. Moderowanie. Facylitowanie. Inspiracje do dalszego rozwoju. Proces coachingu grupowego. Dobór uczestników do grupy. Sesja pierwsza. Sesje kolejne. Sesja zamykająca. Zwiększanie efektywności procesu coachingu grupowego. Inspiracje do dalszego rozwoju. Metody wykorzystywane w coachingu grupowym. Warsztaty oparte o model GROW. Praca z celami. Praca z rzeczywistością. Praca z opcjami. Praca z wolą. Narzędzia ułatwiające pracę w modelu GROW. Inspiracje do dalszego rozwoju. Struktury sesji coachingu grupowego. Action Learning. Grupy Balinta. Metoda Aktywizująca Przeżywanie. Metoda Analizy Grupowej. Design Thinking w coachingu. Grupowy coaching bez struktury. Inspiracje do dalszego rozwoju. Przykłady procesów coachingu grupowego. Coach z perspektywami - superwizja w coachingu grupowym. Coaching kariery w grupie. Rozwój studenta poprzez sesje coachingu grupowego. Sesja coachingu grupowego dla nauczycieli. Sesja coachingu grupowego w autorskim modelu MDZ, czyli Motywacja Do Zmiany. Sesja coachingu grupowego dla mężczyzn - coaching męskich spraw. Dobry coach - program superwizyjno-rozwojowy dla coachów. Coaching grupowy realizowany w ramach studium zawodowego trenera zmiany NOVO. Coaching grupowy dotyczący relacji. Wolny Lancer - program coachingowo-mentoringowy. Grupowy coach kariery z wykorzystaniem metody Coaching w Piaskownicy.

Kilka słów z okładki książki:
Pracujesz z ludźmi? Jesteś coachem, trenerem, liderem, doradcą, nauczycielem, terapeutą? Szukasz inspiracji i skutecznych sposobów pracy z innymi? Coaching grupowy to metoda, która pozwala wspierać klientów w zmianie życiowej i zawodowej. Sięga po to, co najlepsze w coachingu, aby pracować jednocześnie z wieloma osobami. Sprawdza się w pracy z różnorodnymi odbiorcami i różnymi tematami. Każdy może wykorzystać coaching grupowy do swoich celów. Coach - jako sposób na pełniejszą realizację powołania i rozwoju biznesu coachingowego. Trener - jako alternatywę do szkoleń i warsztatów wdrożeniowych. Lider - jako narzędzie zwiększania efektywności pracowników. Doradca - jako sposób na wymianę doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami. Nauczyciel - jako narzędzie do budowania motywacji i poczucia sprawczości u uczniów. Terapeuta - jako pomysł na formułę grup wsparcia.

W książce znajdziesz konkretne wskazówki, jak poprowadzić sesje coachingu grupowego. Autorzy dzielą się doświadczeniami i narzędziami, które stosują, pracując z klientami. Podpowiadają, na co zwracać uwagę i na co uważać. Książka jest instrukcją dla każdego, kto chciałby korzystać z coachingu grupowego w swojej codziennej pracy, aby wspierać innych w rozwoju.

06.11.2017

Coaching i mentoring w praktyce


Coaching i Mentoring w praktyce
Podejście kognitywistyczne
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-9375-24-9-2
Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa
Zambrów 2017
Wydanie I
Stron 898

Spis treści (tematy główne):
Do kogo skierowany jest ten podręcznik? Jak czytać podręcznik? Struktura podręcznika? Coaching i mentoring na tle innych dyscyplin. Coaching i mentoring jako edukacja oparta na doświadczeniu. Matryca oddziaływań edukacyjnych. Coaching i mentoring - poglądy. Kryteria. Fundamentalne założenia. Trzy zasady coachingu. Użyteczność i ekologia. Odpowiedzialność. Dążenie do sukcesu. Definicja coachingu. Definicja mentoringu. Zasady relacji coachingowej i mentoringowej. Zgoda na coaching i mentoring. Zasada odpowiedzialności w coachingu i mentoringu. Nastawienie na wynik i feedback. Coaching i feedback. Mentoring i feedback. Coaching i mentoring jako proces. Proces coachingowy. Proces mentoringowy. Warunki brzegowe coachingu i mentoringu. Miarą prawdy jest skuteczność - coaching. Miarą prawdy jest osiąganie wyniku - mentoring. Masz wszystkie zasoby - użyj ich - coaching i mentoring. Nie musisz wiedzieć - dowiedz się - coaching. Nie musisz wiedzieć - zaufaj metodzie - mentoring. Unikanie i dążenie. Rozwiązanie istnieje. Zadbaj o ekologię. Działaj teraz. Narzędzia coachingu i mentoringu. Coaching i mentoring to nie tylko pytania. Kinestetyka. Szanse i zagrożenia. Rozwój metod. Coaching. Mentoring. Diagnoza sytuacji - zanim zaczniesz. Trendy i kierunki rozwoju w biznesie, life coachingu i life mentoringu. Coaching i mentoring a psychoterapia. Definicja różnicująca - terapia a coaching i mentoring. Kompetencje. Zanim rozpoczną się sesje. Kontrakt. Dzieci i opiekunowie. Przeniesienie. Atraktor i fraktal. Fraktal. Atraktor twórczy. Projekcje. Projekcje i placebo. Nocebo. Echo relacji rodzic-dziecko. Przeciwprzeniesienie. Archetypy i symbole. Symbole i memy. Idee i naśladownictwo. Archetypy i nieświadomość. Postracjonalizacje. Preracjonalizacje. Archetyp Jaźni. Obserwator - zdrowe, samoobserwujące się, samoświadome Ego. Superwizje. Obszar systemowy. Obszar etyki. Obszar rozwoju osobistego. Spójna postawa. Główne czynniki psychologiczne. Zasady etyki według EMCC w pełnym brzmieniu. Kodeks etyczny. Wprowadzenie. Cel. Terminologia. Kodeks etyczny. Kompetencje. Kontekst. Zarządzanie granicami swoich kompetencji. Prawość, uczciwość, spójność. Profesjonalizm. Zasady etyczne i ekologiczne Instytutu Kognitywistyki. Kognitywistyka a coaching i mentoring. Ekologia i etyka Instytutu Kognitywistyki. Raport i założenia wstępne. Pierwsza sesja kontraktowa. Czas i liczba sesji. Przeszkody. Interwały czasowe. Miejsce odbywania się sesji. Gratyfikacja. Raport otwarty. Raport z sesji kontraktowej. Coacha i mentora obowiązuje. Raporty z sesji kolejnych. Cele i efekty. Sesja pierwsza - mapa to nie teren. Ćwiczenie: Szuflada, Mapa miasta, W drodze do zmiany, Przyjaciel-Nauczyciel. Konsekwencje tworzenia map. Najważniejsze skutki tworzenia map. Mapy drugiej osoby. Mapy systemu. Iluzje i rzeczywistość. Neuroplastyczność mózgu. Góra lodowa - rozpoznawanie mapy klienta. Ćwiczenie: Góra lodowa i motywacje, Praca z trzema rolami, Ciemny blok (cień), Rozpoznawanie poziomów logicznych, Subiektywna mapa sytuacji. Zadania domowe. Zasady dotyczące zadań domowych. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja druga - cele i efekty. Skrypty. Efekty, czyli rezultaty celów. Ćwiczenie: Cel-efekt (coaching), Cel-efekt (mentoring), Praca z dylematem (cztery kroki). Miary celów - coaching, mentoring. Przekształcanie miar jakościowych w ilościowe. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzecia - komunikacja zewnętrzna. Pętla indukcyjna. Modalności. Krótki test modalności. Wyniki testu modalności. Ćwiczenie: Cytryna. Informacja zwrotna w pętli. Błędy percepcyjne. Mechanizm projekcji i atrybucji. Błąd aktora-obserwatora. Efekt pierwszego wrażenia (efekt halo). Efekt idealizacji. Transfer stereotypu estetycznego. Efekt negacji. Efekt Mateusza. Efekt czynników ekstremalnych. Efekt kontekstu. Efekt kontrastu. Błędy edukatora. Efekt okularów Freuda. Efekt uczuć ojcowskich. Efekt Pigmaliona. Pseudoteorie osobowości. Efekt przypodobania się. Dostrojenie i aktywne słuchanie. Czterej Jeźdźcy. Skuteczny feedback. Jak budować skuteczny komunikat. Język e-prime. Komunikat Ja. Obszar reakcji nieświadomych. Dwie struktury motywacyjne. Szukanie. Lęk. Reakcja na apel. Ćwiczenie: Odpowiedź na apel. Przykład pracy z apelem. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czwarta - komunikacja wewnętrzna w coachingu. Ćwiczenie: Asocjacja-dysocjacja. Skutki asocjacji i dysocjacji. Rzeczywistość pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza uwaga. Myślokształt. Druga uwaga. Pozycja obserwatora jako metoda. Świadomość istnienia terenu. Świadomość różnych pól. Sytuacja przestrzenna. Przestrzeń społeczna. Przestrzeń kulturowa - archetypowa. Przykłady ról archetypowych. Archetypy obiektów. Archetypy sytuacji. Archetypy mechanizmów i zachowań. Ćwiczenie: Archetypy. Świadomość relacji z polami. Modalności Drugiej Uwagi. Modalności ciężkie U2. Modalności lekkie U2. Ćwiczenie: Generator spójności. Zielona światło. Czerwone światło. Żółte światło. Żółte i czerwone światło. Ćwiczenie: Od U2 do U1, Odpowiedź na apel własny. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Osobowość i postawa klienta. Sesja piąta - tendencje jako cechy osobowości. Rozpoznawanie tendencji klienta. Tendencje (model synkretyczny). Ćwiczenie: Tendencje - struktura wypowiedzi; dążenie-unikanie, przymus-okazja, osoba-grupa, stałe-zmienne, krok po kroku-kroki milowe, tu i teraz-planowanie, autorytet wewnętrzny-zewnętrzny. Dostrojenie lingwistyczne i podążanie za klientem. Ćwiczenie: Określ tendencje osobowościowe, Osobiste tendencje w porządkowaniu informacji. Pisemna odpowiedź na tendencje przejawiane przez klienta. Wielka piątka - skaner postawy. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja szósta - przekonania, jak sposób myślenia wpływa na działanie? Przekonania jako: narracje, budulec wzorców, funkcja ciągłości, sugestie posthipnotyczne, kompilacje. Konstrukcja przekonania a fałszywa zależność. Struktura przekonania. Wzorzec ericksonowski. Generalizacje. Zniekształcenia. Usunięcia. Podwójne znaczenie modelu ericksonowskiego. Ćwiczenie: Czym są i czym skutkują przekonania, zamiana pojęć - wersja pierwsza, wersja druga. Metody zmiany przekonań. Uchylenie i zmiana kontekstu. Przekonania ograniczające. Przeramowanie, czyli zmiana kontekstu. Pakietowość i kontekstowość przekonań. Uchylanie przekonań. Pytania uchylające przekonanie. Praca z przekonaniami w oparciu o model Byron Katie. Racjonalna terapia zachowań - wersja coachingowa. Założenia i tło badawcze RTZ. Ćwiczenie: Skanowanie przekonania, Debata. RTZ - podsumowanie. Praca z przekonaniami w podejściu prowokatywnym. Ćwiczenie: Centrowanie z trzema zasobami. Kluczowe zasady podejścia prowokatywnego. Prowokatywność - podsumowanie. Główne techniki prowokatywne. Ćwiczenie: Autoprowokatywność, interprowokatywność. Podsumowanie sesji. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja siódma - sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne i jego skutki dla naszych działań. Sprzężenie zwrotne do przeszłości, do przyszłości. Ćwiczenie: Werbalne przejawy sprzężenia, Sprzężenie do przyszłości. Planowanie emocjonalnej przyszłości. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja ósma - lingwistyka. Pułapki i pożytki w zastosowaniu lingwistyki. Instalacje werbalne. Słowa klucze. Zwerbalizowane normy. Instalacja wspierająca. Znaczenie formuł lingwistycznych. Struktura zaprzeczenia. Osłabiacze. Rodzaje i funkcje pytań. Pytania w modelu GROW. Podsumowanie. Nominalizacje. Ćwiczenie: Pułapka nominalizacji. Jak unikać nominalizacji. Korzyści z nominalizacji. Metafory. Ćwiczenie: Metafora jako technika technik. Presupozycje. Ćwiczenie: Presupozycje ericksonowskie, znajdź presupozycje. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Praca z relacjami. Sesja dziewiąta - udziałowcy projektu. Znacznie udziałowców. Role udziałowców. Potrzeby oraz interesy udziałowców. Argumentacja. Ćwiczenie: Alpinista, Projekt z uwzględnieniem udziałowców, Sześć filarów projektu, Cztery filary projektu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dziesiąta - buduj mosty, zamiast negocjować konflikty. Relacje i efektywność. Relacje i odpowiedzialność. Pozycje percepcyjne. Ćwiczenie: System, Most relacji, Praca z murem, Dokańczanie wzorca symptomu. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja jedenasta - integracja zasobów. Dwie postawy edukatorów - proceduralność i relacyjność. Zasoby. Ćwiczenie: Metoda integracji zasobów. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja dwunasta - naśladowanie. Mimetyczność. Autorytet jako wzór. Antymodele i wzorce. Naśladownicze dziedziczenie wzorców. Świadome naśladownictwo. Ekologia naśladownictwa. Skuteczne i etyczne naśladowanie. Kreatywność jako element składowy coachingu i mentoringu. Inspirowanie kreatywne. Główne zasady myślenia kreatywnego. Presja hierarchii. Etapy twórczego myślenia. Klasyka kreatywności w coachingu. Ćwiczenie: Lista Osborna, Inwentarz zasobów, Matryca aktywności, Zalety wad, Metoda Walta Disneya, Przemowa zapałkowa, Technika Benjamina Franklina. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja trzynasta - dobrostan czy szczęście? Pojęcie szczęścia. Próba odpowiedzi. Model hamburgerowy. Ćwiczenie: Połączone gratyfikacje, Teraz i jutro. Przepływ. Ćwiczenie: Przepływ. Sens, talent i optymizm. Ćwiczenie: Sens, talent i optymizm. Motywacja wewnętrzna. Ćwiczenie: Powinności i możliwości. Dobrostan i szczęście. Ćwiczenie: Dobrostan. Szczęściarze kontra reszta świata. Sesja treningowa: coaching, mentoring. Sesja czternasta - plan akcji. Od jakości do efektywności. Ćwiczenie: Plan akcji. Zasoby lub funkcje w projekcie. Planowanie wsteczne. Sesja treningowa: coaching, mentoring.

Kilka słów z okładki książki:
Jedyny, kognitywistyczny, autorski podręcznik coachingu i mentoringu na świecie. Zawód coacha i mentora to zawody przyszłości. Trend odtwórczy w naszej gospodarce zmienia się. Potrzebni są wyspecjalizowani coachowie i mentorzy, którzy potrafią efektywnie rozwijać personel. Zawody te należą do profesji wymagających. Jednakże przynoszą wiele satysfakcji, zwłaszcza gdy klient jak zawodnik zaczyna z treningu na trening odnosić sukcesy. Unikalne podejście kognitywistyczne, które tu prezentujemy, opiera się na neuroplastyczności mózgu. Osobowość decyduje o naszych wyborach. Jest skutkiem neuronalnych połączeń. Na wiele procesów będących efektem aktywności neuronów możemy wpływać. Możemy usuwać osobiste przeszkody, stymulować neuroplastyczność mózgu, nadając kierunek i dynamikę zmianom. Model edukacji fińskiej z wykorzystaniem którego powstało nowe wydanie podręcznika, odnosi wielkie sukcesy i przoduje w światowych rankingach. Dominują ćwiczenia i eksperymenty o praktycznym zastosowaniu. Poznasz krok po kroku konkretne narzędzia służące do moderowania zmian.

28.07.2017

Life Coaching w nurcie serca


Life Coaching w nurcie serca
Pomysły i wskazówki w pracy coacha
Sylwester Adamczuk, Kaja Kozłowska, Iwona Kubiak, Grzegorz Pawłowski

ISBN 978-83-65372-27-7
Wydawnictwo Firmamento
Warszawa 2017
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Na dobry początek. Czym jest coaching w nurcie serca? Dwie drogi do sukcesu. Dwa sposoby rozmowy. Na czym opiera się coaching? Model DOT. Proces stawania się coachem. Jak zostać coachem? Zmiana u coacha. Zmiana w myśleniu. Na co masz wpływ? Zmiana dotycząca doradzania. Jak być partnerem zamiast ekspertem? Zmiana w słuchaniu. Jak być obecnym podczas słuchania? Jak słuchać i słyszeć? Zmiana na poziomie języka. Jak słowa wpływają na naszą rzeczywistość? Zmiana w wyrażaniu uznania. Jak pokochać wewnętrznego krytyka? Zmiana świadomości. Czy emanuje z ciebie blask? Kontakt z rozmówcą. Typy pytań w coachingu. Zmiana u rozmówcy. Struktura osobowości rozmówcy. Opór i koncepcja sytuacji trudnych podczas coachingu. Różnorodność Life Coachingu. Zaproszenie do bycia, czyli wprowadzenie do Zen Coachingu. Prowokacja w coachingu. Wellness coaching. Coaching związków. Coaching dla rodziców - wsparcie na życiowej ścieżce rodzicielstwa. Misja życiowa. Pierwsze kroki, czyli od czego zacząć jako coach?

Kilka słów z okładki książki:
Empatia, otwartość, transformacja to istota life coachingu w nurcie serca. Książka uczy, jak stawać się coachem i podążać za klientem z otwartym sercem. Czytając tę książkę, można poczuć i zrozumieć, na czym polega obecność w rozmowie z drugim człowiekiem, jaką zmianę i na jakich płaszczyznach przechodzi sam coach i jak różnorodny jest life coaching.

23.05.2017

Nawyk coachingu


Nawyk coachingu
Mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem
Michael Bungay Stanier

ISBN 978-83-7579-591-2
Wydawnictwo Galaktyka
Łódź 2017
Wydanie I
Stron 215

Spis treści (tematy główne):
Potrzebujesz nawyku coachingu. Jak wypracować nawyk. Pytania - warsztat mistrzowski. Zadawaj jedno pytanie na raz. Pytanie wprowadzające. Zadaj pytanie bez zbędnych wstępów. Pytanie mocne. Czy powinieneś zadawać pytania retoryczne? Pytanie ukierunkowujące uwagę. Ogranicz się do pytań zaczynających się od "Co". Nierozerwalne połączenie. Pytanie bazowe. Oswój się z ciszą. Pytanie leniwe. Naprawdę słuchaj odpowiedzi. Pytanie strategiczne. Pokazuj, że naprawdę słyszysz odpowiedzi, które otrzymujesz. Pytanie kształcące. Zadając pytanie, wykorzystuj wszystkie kanały komunikacji. Skarbnica dodatkowych wspaniałości. Zastosuj nawyk coachingu w swojej organizacji.

Kilka słów z okładki książki:
Autor bazując na latach doświadczeń, pokazuje, w jaki sposób można obudzić w ludziach ukryty potencjał. Przedstawia siedem podstawowych pytań coachingowych, aby zademonstrować, jak - ograniczając liczbę udzielanych porad, a zadając więcej pytań - możesz wypracować metody, które zaowocują wspaniałymi efektami. Autor w świeży i innowacyjny sposób eksperymentuje z tradycyjną formą poradnika, łącząc własne doświadczenie z wynikami badań z zakresu neuronauki i ekonomii behawioralnej oraz interaktywnymi narzędziami, dzięki którym praktyczne rady można zamienić w praktyczne nawyki. Książka odkrywcza, napisana w przystępny sposób, sprawiająca, że twoja praca i całe otoczenie zawodowe z dobrego zmienią się w świetne.

Autor sprowadza istotę coachingu do siedmiu podstawowych pytań. Opanowanie jego prostej, a zarazem głebokiej techniki pozwoli ci upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Zapewnisz bardziej efektywne wsparcie swoim współpracownikom i podwładnym, a zarazem może okazać się, że staniesz się najlepszym coachem dla samego siebie (Daniel H.Pink).

21.04.2017

Coaching odczarowany


Coaching odczarowany
Narzędzia i rozwiązania biznesowe
Robert Grzybek

ISBN 978-83-8087-232-5
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2017
Wydanie I
Stron 281

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Definicje. Moje doświadczenia. Coaching - credo sceptyka. Do czego może być przydatny. Kiedy coaching nie działa. Coaching sprzedawców. Zabawa. Instruktaż sportowy. Uczenie się. Coaching w sprzedaży. Jak określić cele rozwojowe. Wiedza, umiejętności, postawa. Nawyki. Zasady rozwoju umiejętności. Cykl treningowy (coachingowy) w sprzedaży. Zasady postępowania na poszczególnych etapach cyklu. Łańcuszek rozwojowy. Elementy coachingu w treningu sprzedażowym. Podejście dyrektywne a coachingowe - kiedy stosować. Wykorzystanie cyklu treningowego w innych funkcjach firmy. Executive coaching. Coaching w świadomości społecznej a rzeczywistość. Coaching w organizacjach. Cele interwencji coachingowej. Przebieg interwencji coachingowej. Przebieg projektu coachingowego z perspektywy executive coacha. Modelowy przebieg a rzeczywistość. Sposoby realizacji sesji coachingowych. Warunki powodzenia interwencji coachingowej. Przykład rozmowy według modelu GROW. Opis przypadków projektów coachingowych. Coaching menedżerski - styl zachowania. Menedżer równa się coach? Narodziny polskiego menedżera. Kontekst kultury. Kultura feedbacku. Style przywódcze. Przykłady podejścia coachingowego. Korzyści płynące ze stylu coachingowego. Narzędzia i umiejętności coacha. Osobista teoria. Osobiste zasoby oraz przekonania. Narzędzia. Ogólny model procesu pomagania. Modele myślowe i ćwiczenia. Badania - testy, ankiety, kwestionariusze. Metafora i dowcip. Bajka. Krytyka coachingu. Ludzie coachingu. Coaching za grosik. Coaching absurdu czy absurd coachingu? Opór przed coachingiem i rozwojem osobistym. Coaching a mentoring. Coaching jako zawód. Metoda rozwijania biznesu. Czy coaching działa? Kompetencje coacha.

Kilka słów z okładki książki:
Możesz nic nie wiedzieć o coachingu, a i tak ta książka zachwyci cię i wzruszy. Ale jeśli chcesz się czegoś o coachingu dowiedzieć, to jest to źródło doskonałe, w zasadzie trzy książki w jednej. W poszczególnych rozdziałach autor z rzadko spotykanym dystansem i humorem dzieli się swoją ekspercką wiedzą na temat coachingu sprzedawców, executive coachingu oraz stosowania stylu coachingowego przez menedżerów w codziennej praktyce biznesowej.

Jest tu fabularna historia, i opis różnych zastosowań coachingu w biznesie. Narzędzia, schematy komunikacyjne, podpowiedzi i anegdoty. Autor podchodzi do coachingu w sposób wnikliwy, bezstronny i sceptyczny - odzierając go z odium magii i złych emocji - pokazuje jego racjonalne i skuteczne oblicze. Dociekliwy czytelnik znajdzie tu krótką historię coachingu w Polsce i na świecie oraz wyjaśnienie, jak w realistyczny sposób mierzyć jego skuteczność. To lektura obowiązkowa dla menedżerów sprzedaży oraz liderów wszelkich funkcji w organizacjach biznesowych. Pierwsi skorzystają, ucząc się, jak pracować z handlowcami, aby ci samodzielnie doskonalili swoje umiejętności i podnosili efektywność. Dla pozostałych książka stanowi źródło wiedzy i inspiracji do stosowania metod coachingowych w zarządzaniu.

04.04.2017

Sztuka coachingu


Sztuka coachingu
Zbiór narzędzi i wskazówek
Jenny Bird, Sarah Gornall

ISBN 978-83-7579-582-0
Wydawnictwo Galaktyka
Łódź 2017
Wydanie I
Stron 224

Spis treści (tematy główne):
Coaching. Relacje i komunikacja. Uczenie się i rozwój osobisty. Przywództwo, wpływanie i motywowanie. Analiza, wybór i zmiana. Superwizja i facylitacja. Rozwój kreatywności.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ma na celu zmianę twojego sposobu myślenia, otwarcie przed tobą nowych możliwości oraz pokazanie świeżych rozwiązań. Jest idealnie dostosowana do potrzeb coacha lub menedżera i może być kreatywnie wykorzystywana w praktyce. Jej autorki - specjalistki od coachingu i superwizorki światowej sławy - przedstawiają wiele twórczych pomysłów, które można wykorzystać w różnych sytuacjach związanych z coachingiem, takich jak przywództwo, podejmowanie decyzji, wspomaganie zmian i superwizja. Łącząc całkiem nowe, oryginalne schematy z klasycznymi modelami stosowanymi w obszarze zarządzania i edukacji, autorki stworzyły cenne źródło informacji oparte na solidnych podstawach teoretycznych, pozwalające na szybkie znalezienie potrzebnych treści i ich błyskawiczne przyswojenie. Każdy zaprezentowany model opatrzyły przejrzystym diagramem oraz wyjaśnieniem, na czym polega, jak działa i w jaki sposób można go wykorzystać w praktyce. Książka będzie nieocenioną pomocą dla coachów poszukujących nowych metod poszerzania własnej świadomości w pracy z klientami, a także dla uczestników szkoleń coachingowych, coachów superwizorów, specjalistów ds. szkolenia i rozwoju zawodowego czy osób pracujących w działach HR.

22.02.2017

Coaching w sytuacji kryzysu


Coaching w sytuacji kryzysu
Jak przekuć trudności w dobre doświadczenie?
Dominika Paradowska, Joanna Płuciennik

ISBN 978-83-7788-902-2
Wydawnictwo Samo Sedno Edgard
Warszawa 2017
Wydanie I
Stron 253

Spis treści (tematy główne):
Rozpoznanie wroga - diagnoza kryzysu. Z czym masz do czynienia? Psychologia kryzysu. Co masz wspólnego z gadami? Neurobiologia kryzysu. Nie daj się zaskoczyć! Dynamika kryzysu. Ratunku, pomocy! - formy i rodzaje wsparcia w kryzysie. Gdzie szukać pomocy? Interwencja, terapia, coaching. Dlaczego klasyczny coaching w kryzysie nie wystarczy? Ścieżka wojownika - sześcioetapowy program wychodzenia z kryzysu. Kryzysowe BHP - zadbaj o siebie. Źródło kryzysu - nazwij swój problem. Podróż w głąb siebie - moc emocji. Skrzynia skarbów - odkryj swoje zasoby. Światło w tunelu - rozważ możliwości. Nowe rozdanie - decyduj i działaj.

Kilka słów z okładki książki:
Doświadczenie kryzysu psychologicznego może być okazją do zmiany, która rozwija i wzbogaca. To szansa, by na nowo znaleźć sens życia, odzyskać radość i satysfakcję. Poradnik pomaga przejść przez trudne sytuacje życiowe, poradzić sobie z nimi i wykorzystać je do zbudowania nowej, lepszej rzeczywistości. Opisany w książce autorski program "Ścieżka wojownika" to sześcioetapowy plan wyjścia z kryzysu wykorzystujący sprawdzone techniki interwencji kryzysowej i coachingu. Dzięki niemu przekonasz się, że kryzys to wyjątkowa życiowa lekcja kształtująca poczucie mocy i pewności siebie.

Daj sobie prawo do potknięć i szansę na lepszą przyszłość. Dzięki pracy z książką zrozumiesz, na czym polega trudność sytuacji, których doświadczasz; nauczysz się akceptować emocje towarzyszące kryzysowi i jego przezwyciężaniu; odnajdziesz indywidualną ścieżkę rozwoju prowadzącą do zmiany i osiągnięcia zamierzonego celu; zdobędziesz umiejętności w pracy z kryzysem, dzięki którym odkryjesz w sobie nowe możliwości; dowiesz się gdzie szukać pomocy w momentach załamania oraz jak wspierać bliskich w sytuacji kryzysowej.