Coaching to...

Tradycyjny mentoring (szkolenie, doradztwo, konsulting) polega na przekazywaniu rad, treści, informacji. Coaching zaś to wydobywanie z ludzi tkwiącego w nich potencjału.

Scoular A., Coaching biznesowy, 2013

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.
Dilts R., (...)

Proces, w którym coach, pracując z klientem, używa umiejętności słuchania i zadawania pytań w taki sposób, aby umożliwić mu wymyślenie rozwiązań jego problemów.
McAdam S., Coaching kadry kierowniczej, 2011

Coaching jest formą rozmowy przebiegającej zgodnie z niewypowiedzianymi żelaznymi zasadami dotyczącymi tego, co musi być w niej obecne. Te zasady to: szacunek, otwartość, współczucie, empatia i rygorystyczne przestrzegane zobowiązanie do mówienia prawdy.
Whitworth L., Coaching koaktywny, 2010

Coaching to zorientowanie na proces, interaktywne i poufne doradztwo oraz asysta w zawodowych sytuacjach dotyczących rozwoju, zmian, rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Coaching ma na celu uświadomienie i integrację kompetencji osobistych i zawodowych.
Kreyenberg J., Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników, 2010

Odkrywanie i uwalnianie uśpionych zdolności, możliwości, potencjału. Pomaganie klientowi w świadomym byciu sobą, a także w wykorzystaniu całego potencjału, który w nim tkwi.
Smółka P., Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, 2009

Coaching jest zawsze działaniem podejmowanym z kimś, a nie dla kogoś. Zatem odpowiedzialność spoczywa na obu stronach: coacha i pracownika. Obie strony muszą wykazać wzajemne zaufanie i otwartość, które są niezbędne dla powstania właściwych relacji między nimi. Pracownik i coach muszą postrzegać efekty działań jako swój wspólny sukces.
Clutterbuck D., Coaching zespołowy, 2009

Sednem coachingu jest rozmowa. To dialog, który odbywa się między tobą a mną, w kontekście jasno określonych celów. Jest to rozmowa, dzięki której w krytycznych momentach możesz spojrzeć na problem z różnych perspektyw i rozważyć rozmaite strategie działania.
Clutterbuck D., Coaching zespołowy, 2009

Posługiwanie się ciszą, pytaniami oraz wyzwaniami w celu udzielenia podopiecznemu pomocy w realizacji konkretnego celu zawodowego.
Korzystanie z ciszy, zadawanie pytań oraz stawianie wyzwań dla udzielenia podopiecznemu pomocy w osiągnięciu określonego celu w sferze życia osobistego.
McLeod A., Mistrz coachingu, 2008

Coaching pomaga ludziom stworzyć dostosowane do osobistych potrzeb schematy, które pozwalają im świadomie wybierać rzeczy najważniejsze. Dzięki procesowi coachingu i jego narzędziom jednostki docierają do samej istoty rzeczy i wybierają najlepsze sposoby inwestowania w siebie.
Blanchard S., Homan M., Coaching. Poznaj tajniki sukcesu, 2007

Pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę.
Clifford J., Thorpe S., Podręcznik coachingu, 2007

Coaching to rozwijanie zdolności zmieniania ludzi, organizacji, w których pracują, oraz środowiska, w którym żyją. Wpływając na ich wyobraźnię i wyznawane wartości, pomaga w ponownym określeniu - w zgodzie z celami, do których dążą - ich postaw, sposobu myślenia i zachowania.
Hargrove R., Mistrzowski coaching, 2006

Pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność lub wiedzę.
Clifford J., Thorpe S., Podręcznik coachingu, 2004

Coaching to proces, dzięki któremu możliwe staje się przyswajanie wiedzy i rozwój, a przez to doskonalenie umiejętności. Aby być dobrym trenerem, trzeba znać i rozumieć ten proces, a także opanować cały wachlarz stylów, umiejętności i technik zgodnych z kontekstem, w którym coaching jest realizowany.
Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, 2000

Planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne (feedback).
Parsloe E., Coaching i mentoring, 2000